OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych, czyli:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1), zwanym dalej „RODO” i ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 RODO, informujemy, że:

Administratorem przetwarzającym Twoje dane osobowe jest:

 Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach,

 ul. Ogrodowa 81,

 tel./fax. 74 83 65 223,

W Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Jeśli chcesz  się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych napisz lub zadzwoń -

oto jego dane kontaktowe:

Agnieszka Czerkawska

Adres : 58-250 Pieszyce,

ul. Ogrodowa 81,

tel. 74 8365223/74 8365221,

e-mail: i.bugaj@wp.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach ?

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie RODO – w związku z realizacją zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa realizowanych przez administratora.   Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z realizacją głównego celu placówki, jakim jest tworzenie właściwych dla rozwoju warunków opiekuńczo – wychowawczych dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej.

Komu przekazujemy Twoje dane:

- na Twój wniosek -Tobie lub Twojemu przedstawicielowi ustawowemu

- innym placówkom i instytucjom na mocy przepisów prawa jeśli przekazanie tych danych jest niezbędne dla zachowania ciągłości procesu opiekuńczo-wychowawczego

- organom władzy publicznej oraz organom samorządowym w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru
i kontroli;

Jak długo przechowujemy Twoje dane ?

Dane osobowe podlegają okresowemu przeglądowi i są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach, który dostępny jest w naszej palcówce.

Jakie masz uprawnienia wobec Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach w zakresie przetwarzania Twoich danych ?

             Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,

Możesz uzyskać od  nas potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Jeżeli ma to miejsce, możesz uzyskać dostęp do swoich danych oraz następujące informacje:

  • w jakich celach przetwarzane są Twoje dane osobowe?
  • jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy?
  • komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
  • jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
  • jakie masz prawa w zakresie przetwarzania danych?
  • jak możesz wnieść skargę do organu nadzorczego?
  • jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych  narusza przepisy RODO możesz skorzystać z przysługującego prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2,

tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl)

  • jakie jest źródło Twoich danych osobowych, jeżeli nie zostały zebrane od Ciebie?
  • czy Twoje dane podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i jakie są tego konsekwencje?

W celu uzyskania dostępu do swoich danych złóż wniosek o uzyskanie dostępu do danych do Sekretariatu Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach

Formularz wniosku jest do pobrania w Sekretariacie  oraz u Inspektora Ochrony Danych – w  siedzibie placówki – ul. Ogrodowa 81, 58-250 Pieszyce

Odpowiedź zostanie udzielona Ci w terminie miesiąca od otrzymania żądania, w razie potrzeby termin może być przedłużony.

Możesz także uzyskać od placówki kopie danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w tym kopie dokumentacji pracowniczej oraz innych danych osobowych. Informacje i działania podejmowane w wyżej wymienionym zakresie są wolne od opłat, ale z następującymi wyjątkami:

 

– jeżeli twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, placówka może pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań

  •  

– odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. W przypadku dostarczeniakopii dokumentacji zawierających Twoje dane osobowe, podlegające przetwarzaniu należy pamiętać, że nieodpłatnie jest  udostępniana pierwsza kopia przetwarzanych danych, a za kolejne kopie placówka może pobrać opłatę.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W przypadku, kiedy Twoje dane będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu (profilowaniu), którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO zostaniesz poproszony o wyrażenie na to zgody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona powstała przy wsparciu portalu www.domydziecka.org
Projekt współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich